Code of Conduct / Gedragscode:

De Code of Conduct beschrijft de minimum uitgangspunten en basisprincipes van ethisch gedrag in bedrijfsvoering die door leveranciers worden aangehouden ten aanzien van haar werknemers en haar productiefaciliteit(en) zelf en zet haar kernwaarden uiteen.

We willen dat fabrikanten hun activiteiten op humane wijze en met oog voor milieu realiseren, en streven er te allen tijde naar dat fabrikanten voldoen aan de minimum richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onze insteek is om met fabrikanten te werken, die voldoen e/o bereid zijn te willen voldoen aan gestelde minimumeisen (hierna afgekort als ‘MRQ’), ten aanzien van eerlijke arbeidsomstandigheden en bescherming van het milieu. De leveranciers moeten deze Code of Conduct ondersteunen.

Bijna alle Aziatische, Zuid-Amerikaanse en Oost-Europese landen worden beschouwd (bijvoorbeeld door BSCI) als zogenaamde ‘risicolanden’, waar fabrikanten de onderstaande ‘MRQ’ niet in acht nemen. Het kan moedwillig zijn, maar het kan ook zijn dat op diverse aspecten van de bedrijfsvoering ten aanzien van werknemers of productie simpelweg het besef en/of (bepaalde) kennis ontbeert.
Vrijwel geen elke fabriek in landen uit deze 3 regio’s is perfect, en er zijn altijd punten voor verbetering. De culturele verschillen, de omgang met mensen, de hiërarchie, de organisatie structuren, de werkmethoden, enz. kunnen daar van oudsher dermate verschillen, dat we ze op een ander denk en werk niveau moeten zien te krijgen, dat aansluit bij de gangbare normen en waarden in onze maatschappij.
BSCI – Business Social Compliance Initiative – is het Europese sociale monitoring systeem voor ethisch gedrag, dat geïnitieerd is door de Brusselse FTA – Foreign Trade Association. Het systeem is gebaseerd op ILO (International Labor Organization) arbeidstandaarden, dat continue verbeteringen van de sociale prestaties van leveranciers ondersteunt. BSCI heeft een gedragscode, een aantal standaard basisprincipes (‘MRQ’) opgesteld, welke als maatstaf gelden waaraan een fabrikant waar ook ter wereld zou moeten voldoen en het predicaat ‘BSCI compliant’ te mogen uitdragen.
Dienstverlenende organisaties als BV, ITS, SGS en TÜV vervullen een nuttige rol in het auditeren in lijn met deze BSCI gedragscode en adviseren van fabrikanten teneinde aan de ‘MRQ’ te voldoen. Ze brengen daartoe rapportage uit met de verplichte en/of (dwingende) advies verbeter punten op het sociale beleid en voor de productiefaciliteit(en).
Het belangrijkste aspect is, dat fabrikanten ten eerste altijd een pro-actieve houding dienen aan te nemen. Voorts de wil tonen om met ons een proces in te gaan de gewenste corrigerende maatregelen, verbeteringen door te voeren, zodat aan de ‘MRQ’ voldaan gaat worden. In het algemeen wordt een fabrikant een jaar tot anderhalf jaar de tijd gegeven om kleinere of grote tekortkomingen te hebben opgelost.

In principe betekent dit:
hoe wordt de fabriek georganiseerd (risico / kwaliteit / milieu) én hoe gaat de fabriek om met arbeidsomstandigheden
De MRQ bestaat uit de volgende key-aspecten:
1 Locaties waar onze goederen gemaakt worden moeten bekend zijn
2 Preventie beleid t.a.v. kinderarbeid
3 Geen discriminatie, gedwongen – en geen slavenarbeid
4 Geen ernstige gevaren voor de veiligheid van werknemers bij de uitoefening van beroep
5 Reële en nauwkeurige loon en werkuren registraties
6 Ongevallenverzekering voor werknemers
7 (Kwaliteit-) Management systemen ; geen ernstige milieuvervuiling

Het idee erachter is ervan overtuigd te willen zijn, dat de ‘MRQ’ een waardevolle bijdrage zijn voor de uitvoering en het onderhoud van de minimum norm op de betreffende productielocatie, gebaseerd op de principes van eerlijke en ethische en respectvolle bedrijfsvoering, goede trouw en integriteit.

Het auditeren geschiedt door gespecialiseerde onafhankelijke dienstverleners, die fabrikanten kunnen doorlichten. Dergelijk internationaal erkende geaccrediteerde bedrijven zijn o.a. Bureau Veritas (BV), Intertek (ITS), SGS, en TÜV .
Indien de fabrikant zelf al niet dergelijk initiatieven heeft ontplooid, dan brengen wij hen in verbinding met deze organisaties.

Steeds meer grote winkelketens in Europa en Noord-Amerika zien er via hun afdeling Inkoop, of een interne afdeling ‘Social Compliance’ erop toe, dat hun toeleveranciers goederen betrekken van fabrikanten die de ‘MRQ’ o.b.v. BSCI Gedragscode in acht nemen. De fabrikanten dienen aldus te beschikken over een rapport van een van de bovengenoemde geaccrediteerde organisaties.

Inventieve milieuvriendelijke nieuwe producten e/o productconcepten komen zo wie zo veelal uit Europa of Amerika.

Onze Enviro-Log© assortiment komt uit Amerika en de fabrikant Enviro-Log Inc. voldoet uiteraard aan de MRQ.
Hetzelfde geldt voor de producten die we van andere Europese- e/o Noord-Amerikaanse fabrikanten betrekken.
Wij voeren geen producten van Aziatische- en Zuid-Amerikaanse oorsprong, omdat wij, Greenheat deze als (te) grote ‘risicolanden’ beschouwen voor deze specifieke product groep.

Voor meer informatie kunt U kijken op de De officiële site van BSCI

BSCI
BSCI
BSCI