A

Atmosfeer = zie B en E
Andere luchtverontreinigde stoffen = Aansluitend op de in deze Lexicon genoemde fijnstoffen, CO en VOCs, die bij onvolledige verbranding via het rookkanaal in de atmosfeer komen, zijn er nog andere luchtverontreinigde stoffen die vrijkomen , hoofdzakelijk polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), zoals BenzoaPyeen (BaP) , als ook gassen in de vorm van zwaveldioxide en stikstofoxiden

B

Broeikasgassen = Broeikasgassen zijn gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan het verhogen en in stand houden van de ‘evenwichtstemperatuur’ van de Aarde. Dit verschijnsel noemt met het broeikaseffect.
Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde tot enkele tientallen graden Celsius onder nul dalen, echter TEVEEL broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk veroorzaakt door vervuilende industriële processen en producten vormen, vormen een probleem voor de mens, omdat het klimaat dan in grote delen op Aarde onleefbaar gaat worden.

C

Creosoot / Koolteer = Het probleem van creosoot / koolteer:
Het stoken van – vooral relatief vochtig – hout bij een lage temperatuur zorgt voor onvolledige verbranding van de olie in het hout, welk deze onverbrande deeltjes als vluchtige stoffen in rook opgaan. De rookgassen die opstijgen, koelen in hun weg omhoog in de schoorsteen af, waardoor niet alle rook via het rookkanaal de atmosfeer bereikt, aldus water, koolstof en vluchtige stoffen condenseren aan de oppervlakte van het rookkanaal. Dit zwarte plakkerige olieachtig redisu met een hoog gehalte aan roet wordt gedurende een seizoen wordt wel een halve tot één decimeter dikke laag , en juist deze aanslag heeft een hoge ontvlambaarheid!
Jaarlijks vinden er in Nederland een ca. 10000 haardbranden plaats waar de brandweer een 2500 keer moet uitrukken – Bron: Brandweer Nederland ……oops
Bij conventioneel hout wordt dus met klem aangeraden om louter gedroogd hout (10-15% vochtigheid / min. verlangd 1-1,5 jaar (naald-zachthout) en 2-2,5 jaar (loof/eiken-hardhout) bij wind of in speciale droogkamers) aan te wenden. Daarnaast vraagt stoken met gedroogd hout 25% minder hout consumptie dan niet behandeld hout (30-40% vochtigheid). Hoe vochtiger het hout, des de slechter het verbrandingsproces op gang komt en geschiedt met creosoot – koolteer aanwas tot gevolg.

D

Duurzaamheid = is gedefinieerd als al hetgeen voldoet en voorziet in de behoeften van het heden zonder afbreuk te doen aan het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien. “Duurzaamheid” relateert aan een ecologische balans. Een duurzaam product ontleent haar bestaan binnen een cyclisch systeem waar de bron is vervangen in plaats van deze continue te verminderen en uit te putten. Duurzaam oogsten en duurzaam produceren staan in het verlengde hiervan; resp. het optimaliseren van het gebruik van land voor producten uit organische bron afkomstig zonder schade aan haar omgeving aan te richten en het optimaliseren van bedrijf-/productieprocessen en (her)gebruik van materialen en middelen, zonder schade aan haar omgeving aan te richten.

E

Energetische waarde = Energetische -, Calorische-, Verbrandingswaarde, : hoeveel moet men per type brandstof verstoken om de gelijkwaardige stralingswarmte / verbrandingswaarde te krijgen, uitgedrukt in Netto Verbrandingswaarde / Stralingswarmte (nett Heating Value – Heat Content) in BTU or MJ/Kg. Daarbij moet de brandduur van het betreffende type brandstof meegewogen worden. De hoeveelheid warmte, die per gewichtseenheid brandstof vrijkomt varieert sterk.

Enviro-Log haardblok = Een Enviro Log haardblok van bijv. 2,25 Kg (5 lb) met een brand duur van 3 – 3,5 uur is equivalent aan het gebruik van gemiddeld een 10-12 kilo hout! Er wordt dus veel minder rook geproduceerd in verhouding tot conventioneel hout.

Emissies = Emissies zijn verontreinigde UITSTOOT (of lozing) in de vorm van stof(-deeltjes) afkomstig van een natuurlijke- of menselijke bron (bijv. open haard), die in de schone lucht / atmosfeer komt en daar van oorsprong niet thuis hoort, ofwel leidt tot luchtvervuiling.
De volgende grote vervuilers (Pollutants) zijn benoemd als ‘criteria verontreinigende stoffen (en gassen)’ , t.w. koolmonoxide, fijn stof, zwaveloxiden, stikstofoxiden, ozon, lood, …, welke op vaste brandstoffen van toepassing zijn.
De luchtvervuiling heeft een negatieve invloed op de luchtkwaliteit / atmosfeer en daardoor op de gezondheid van mensen en verlaagt de verwachte levensduur; gevolgen voor de gezondheid zijn o.a. astma, ademhalingsproblemen, chronische bronchitis, vooral bij kinderen en ouderen. Denk bijv. in stedelijke gebieden aan het alom bekende SMOG probleem.
De concentratie van vervuilende / verontreinigde stoffen en gassen (Pollutants) – emissies (uitstoot) van stoffen die in de atmosfeer terecht komen en luchtvervuiling veroorzaken, hangt af van factoren als uw brandstofkeuze en kwaliteit, het type, kwaliteit, en de staat van uw brandeenheid (haard, kachel), lucht toe-/afvoer en ventilatie / algehele temperatuur binnen, en de weersomstandigheden buiten.

F

Fijn stof (Particulate Matter) = Fijn stof (Particulate Matter) zijn onverbrande zeer kleine vaste of vloeibare zwevende deeltjes, afkomstig tijdens het verbrandingsproces van vaste of vloeibare stoffen, te denken aan alle mobiele vervoermiddelen, energie- en industriële installaties , haard-/houtkachels, e.d., die in de atmosfeer komen als stof, vuil, niet verbrande roet deeltjes, rook, nevel, sulfaat verbindingen, aërosols, of pollen. Deze fijn stoffen zijn bij inademing schadelijk voor de gezondheid. Bij het indelen van fijn stof in type & soorten wordt er onderscheid gemaakt in 2 typen (primaire- en secundaire deeltjes) & 3 soorten op grond van hun grootte, t.w. 1) PM10 (met het oog waarneembaar – bijv. zand en grote stofdeeltjes), 2) PM2,5 (vnl. hier van toepassing- bijv. roet, smog, e.d.), 3) PM0,1(ultra fijne stofdeeltjes), welke laatste twee diep in de longen komen en ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. Primaire deeltjes komen rechtstreeks afkomstig van de bron, te denken aan bouwplaats, onverharde weg, velden, schoorsteen (haard / kachel /allesbrander) of brand.
Recente wetenschappelijke rapporten (o.a. Mei 2012) tonen helder aan, dat kleine hoeveelheid fijn stoffen (fijn en ultra-fijn) en roet nog schadelijker zijn voor de gezondheid, dan gedacht. Jaarlijks sterven 18000 mensen in Nederland omdat ze blootgestaan hebben aan fijne en ultra-fijne stof deeltjes (PM2,5 en PM0,1)……..oops;.
Recente wetenschappelijke rapportage toont aan, dat een kleine hoeveelheid fijn stoffen (fijn en ultra-fijn) en roet al schadelijk kunnen zijn voor kinderlongen, zo ook in de bloedbaan terecht komen, en kan zelfs schadelijk voor de hersenen zijn.……..oops;.
Statistieken in o.a. Canada wijzen uit, dat conventionele hout verbranding (middels vnl. haarden en houtkachels) verantwoordelijk is voor 29% (!) van alle fijnstof partikel emissies……oops;

F.S.C. gecertificeerd hout staat voor duurzaam bosbeheer: hier maken we onderscheid tussen 100% F.S.C. en F.S.C. MIXED.
Het FSC-keurmerk staat op producten van massief hout, maar ook op producten waarin hout of houtvezels zijn verwerkt, zoals plaatmateriaal, parket en deuren.
Als FSC op een product staat, heeft u dus garantie dat het hout afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen

FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties. FSC gecertificeerd betekent te willen commiteren aan het milieu, en dienovereenkomstig de verantwoordelijkheid in handelen te nemen. Het is, net als PEFC, een holistische duurzaamheid aanpak middels een geïntegreerd concept geënt op milieu, sociaal en economische aspecten. Het kent twee niveaus,

100% F.S.C: waarbij FSC 100% garandeert, dat het hout volledig uit verantwoord beheerde bossen komt ;
Ons Houtskool en Houtskoolbriketten zijn 100% F.S.C.
Het overgrote deel houtskool en houtskoolbriketten in de winkels (supermarkten, bouwmarkten, C+C markten, enz. zijn NIET F.S.C. gecertificeerd en betreffen import van veelal Zuid-Amerikaanse (of Afrikaanse) origine, waar het louter en alleen om de laagste prijs gaat. De herkomst van het hout (veel illegale kap e/o niet aantoonbaar bosbeheer), en wijze waarop houtskool in die landen door arbeiders wordt vervaardigd (sociale werkomstandigheden) zijn fnuikend. Voor die consumenten, die het niet interesseert en deert, zal zich dan ook niet moreel aangesproken voelen een duurder F.S.C. variant te verkiezen.

F.S.C. MIXED garandeert dat tenminste 70 procent van het hout uit verantwoord beheerde bossen komt ;
Diverse vuuraanmakers uit ons assortiment zijn F.S.C. Mixed

FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties.
Behalve eisen voor bosbeheer, hanteert FSC ook sociale eisen. FSC zorgt voor voldoende loon en verantwoorde werkomstandigheden voor de bosarbeiders. Dat helpt armoede tegengaan, en voorkomt dat bewoners om te kunnen overleven, moeten overgaan tot illegale houtkap en platbranden van bos voor landbouwgrond.
FSC wordt onafhankelijk gecontroleerd : De controle op het FSC-keurmerk gebeurt door onafhankelijke instanties, het Duitse Accreditation Services International ; FSC heeft hiervoor gekozen omdat ASI veel kennis en expertise op het gebied van verantwoord bosbeheer heeft. De degelijkheid van de controle zit dan tussen ‘goed’ en ‘zeer goed’ in. Milieu Centraal beschouwt FSC daarmee als voldoende betrouwbaar, mede omdat ze steun krijgt van zowel de milieubeweging als de Nederlandse overheid.
ATTENTIE: Op diverse verpakkingen van een produkt staat een F.S.C. keurmerk, waarbij de consument veelal wordt misleid te denken dat het gehele product (verpakking + gehele inhoud) F.S.C. gecertificeerd is. Het FSC logo op de verpakking kan bijvoorbeeld ALLEEN betrekking hebben op het verpakkingsmateriaal zelf. Het FSC logo op de paraffine open haard blokken heeft of alleen betrekking op de papieren wikkel, of op het aandeel houtzaagsel.
De vervuilende paraffine, ofwel slackwax (ca. 45-60% van het blok) en bindmiddel kunnen namelijk NIET gecertificeerd worden, ofwel een paraffine open haardblok als geheel is nimmer F.S.C. gecertificeerd.

H

Houtskool = Houtskool wordt gemaakt van hout, en een select aantal houtsoorten zijn geschikt als grondstof, waar elementen als geur (op voedsel), brandduur, ontbrandingstijd (-snelheid bij het starten van BBQ-en). Er zijn namelijk houtsoorten die in theorie qua structuur geschikt zijn, maar een nadelige invloed hebben op de smaak van het voedsel (denk bijv. kastanjehout, wilgenhout, e.d.). Aldus benodigd onbewerkt hout, van constante kwaliteit uit een gecontroleerd betrouwbare bron. Het productieproces van houtskool geschiedt door verhitting van hout in speciaal daarvoor ontworpen ovens. De crux daarbij zit in het destillatieproces, alwaar het hout niet in aanraking komt met zuurstof, waardoor geen ontbranding cq. verbranding optreedt. In dit proces van omzetting van hout naar koolstof zuivert men de basisgrondstof van ongewenste bestanddelen, welk bekendste houtskoolteer betreft. Daarbij verdampt ook het vocht tot een vooraf bepaald percentage. Hoe meer stoffen uit het hout worden gehaald, hoe zuiverder de houtskool, of wel hoe hoger het vast-koolstof gehalte. Bij de verbranding van het ‘eindproduct houtskool’, zoals wij allen kennen voor de grill vindt een vrijwel volledige binding plaats van koolstofdeeltjes (C) aan zuurstofdeeltjes (O2) tot koolstofdioxide (CO2). Dit levert een schoon verbrandingsproces op. Het enige dat overblijft is as (bij goede kwaliteit houtskool max. 3%). Door de schone verbranding en zuivere brandstof kan het voedsel gegrild worden zonder nadelige smaakbeïnvloeding. De karakteristieke smaak van houtskool bij grillen komt daarentegen tot uiting. Daarnaast schroeit het vlees op de grill goed dicht en worden vleessappen behouden door een hoge temperatuur van het houtskool, welk verkregen door het hoge percentage koolstofdeeltjes.
De gezuiverde houtskool heeft een grootte van minimaal 20mm, opdat het houtskool niet door de spijlen van de open onderroosters van een kogelbarbeque verdwijnt.

Houtskool briketten = deze machinaal ‘geperste’ brokken zijn uniform van formaat en worden vervaardigd uit de ondermaat van de houtskool tezamen met een natuurlijk bindmiddel, ofwel briketten zijn een afgeleide van houtskool. De kwaliteit van briketten wordt dus bepaald door de kwaliteit van houtskool. Houtskool briketten houden wat langer hun warmte, echter de verbrandingstemperatuur ligt weer iets lager door de toevoeging van het natuurlijk bindmiddel. Bindmiddel is geen brandstof, waardoor briketten meer as geven in vergelijk met houtskool.

K

Koolmonoxide / Carbon Monoxide (CO) = Koolmonoxide / Carbon Monoxide (CO) is een kleurloos en reukloos giftig verstikkend (verbrandings-) gas , ‘kolendamp’ , dat ontstaat in de vorm van gas uitstoot , wanneer door onvolledige verbranding koolstof in brandstof tijdens het verbrandingsproces vrijkomt in de atmosfeer, hetgeen de zuurstof hoeveelheid en luchtkwaliteit aantast. In geval van open haard, hout kachels, allesbranders etc., kan bij slechte ventilatie / luchtafvoer dit CO-gas niet voldoende weg en leidt tot koolmonoxidevergiftiging. Ter bescherming van publieke gezondheid en welzijn zijn er door overheden regionaal en op stedelijk niveau normen gesteld aan de max. toegestane concentraties.

L

Luchtvervuiling , Luchtkwaliteit = zie E

P

PEFC is net als FSC een internationale organisatie met criteria voor bosbeheer. PEFC is betrouwbaar want er is controle door een onafhankelijke, gecertificeerde organisatie.
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Systems) is een internationaal keurmerk voor houtproducten en papier, gesteund door overheden, bedrijven en regionale organisaties. PEFC is een garantie voor duurzaam en sociaal bosbeheer. Het keurmerk kan op Europees hout staan, zoals bijvoorbeeld grenen, eiken en dennen, en op tropisch hardhout. Bij tropisch hout is de herkomst van belang voor de beoordeling.
Het keurmerk wordt onafhankelijk gecontroleerd.

S

Slackwax, coilwax = Slackwax, coilwax, e.d. als 45-60% aandeel in een paraffine open haardblok is in wezen teer, een smerig plakkerig afval concentraat product is met een hoge aandeel zware metalen en verontreinigde stoffen afkomstig als rest product van de aardolie raffinage industrie; door het niet als ‘afval’ product, maar als ‘bij-produkt’ te betitelen, vond de olie industrie bij o.a. deze synthetische haardblok producenten een afzet kanaal bij producenten van synthetische paraffine open haardblokken. Naast paraffine wordt er nog een gem. 2-3% bindmiddel (zoals hars) in dergelijke haardblokken verwerkt.

V

vervuilende / verontreinigde stoffen en gassen (Pollutants):

Andere Luchtverontreinigde stoffen = zie A
Creosoot / Koolteer = zie C
Fijn stof (Particulate Matter) = zie F
Koolmonoxide / Carbon Monoxide (CO) = zie K
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) = zie A
Stikstofoxiden = zie A
Verbrandingswaarde = zie E
VOCs = Vluchtige organische stoffen (VOCs – volatile organic compounds) zijn organische (koolwaterstof gerelateerde) chemische verbindingen/ingrediënten , welke samenstelling het mogelijk maakt bij het in aanraking komen met / onder normale atmosferische omstandigheden te verdampen (denk aan organische oplosmiddelen, verdunners in schoonmaakmiddelen en cosmetica, hobby, desinfectering, verf, vernis, was producten etc.). De emissie uitstoot in de vorm van gas, die vrijkomt kan schadelijk zijn en de meest bekende emissie hier betreft Formaldehyd.
Zwaveldioxide = zie A

W

(wetenschappelijke) onderzoek uitkomsten:
>Een open haard of houtkachel kan ook voor overlast zorgen. Omwonenden kunnen last hebben van stank of neerslag van roet.
Uit onderzoek van het VROM blijkt dat 17% van de Nederlanders ongemak heeft van het stookgedrag van de buren. Mensen met gevoelige luchtwegen, zoals astmapatiënten, kunnen gezondheidsklachten krijgen door laaghangende rook.……..oops;.
>Recente wetenschappelijke rapporten (o.a. Mei 2012) tonen helder aan, dat kleine hoeveelheid fijn stoffen (fijn en ultra-fijn) en roet nog schadelijker zijn voor de gezondheid, dan gedacht. Jaarlijks sterven 18000 mensen in Nederland omdat ze blootgestaan hebben aan fijne en ultra-fijne stof deeltjes (PM2,5 en PM0,1)……..oops;.
Recente wetenschappelijke rapportage toont aan, dat een kleine hoeveelheid fijn stoffen (fijn en ultra-fijn) en roet al schadelijk kunnen zijn voor kinderlongen, zo ook in de bloedbaan terecht komen, en kan zelfs schadelijk voor de hersenen zijn.……..oops;.
>Statistieken in o.a. Canada wijzen uit, dat conventionele hout verbranding (middels vnl. haarden en houtkachels) verantwoordelijk is voor 29% (!) van alle fijnstof partikel emissies……oops;
>Jaarlijks vinden er in Nederland een ca. 10000 haardbranden plaats waar de brandweer een 2500 keer moet uitrukken (creosoot / koolteer in het rookkanaal is een wezenlijke oorzaak)- Bron: Brandweer Nederland ……oops